Algemene voorwaarden

INSCHRIJVING
 
Inschrijving vindt plaats door het invullen en accorderen van het inschrijfformulier als mede het incasso formulier via onze website. Bij minderjarige leerlingen dient bovengenoemde te worden geaccordeerd door ouder of voogd. U verplicht zich tot maandelijkse betaling van het deelname tarief per automatische incasso. Lessen kunnen niet eerder worden gevolgd dan wanneer de benodigde formulieren via de site ingevuld en geaccordeerd zijn ontvangen door het MuziekKasteel. Kosten inschrijven: €7,50 per cursus per leerling.
 
OPZEGGING
 
Opzegging kan uitsluitend d.m.v. het uitschrijf formulier in te vullen op onze website. Hiervoor gelden de volgende termijnen en voorwaarden:
  • Inschrijving geldt voor onbepaalde tijd tot schriftelijke wederopzegging.
  • Bij het volgen van privélessen is de opzegtermijn één kalendermaand volgend op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.
  • Bij het volgen van duo lessen; de opzegtermijn is één kalendermaand volgend op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.
  • De lestijd van de overgebleven leerling wordt naar rato aangepast òf de overgebleven leerling gaat naar het lestarief voor individuele les (in overleg).
  • Bij het volgen van groepslessen dans is de opzegtermijn één kalendermaand volgend op de maand waarin de opzegging heeft plaats gevonden.
BETALING LESGELD
 
Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso rond de 26ste van de maand. Bij schriftelijke opzegging (alleen mogelijk via het uitschrijf formulier op de website) vindt er tijdens de laatste incassotermijn een aanpassing van het te incasseren bedrag plaats, het betreft hier de eindafrekening. Bij later gedurende een cursusjaar van start gaan vindt er tijdens de 1e incassering van het lesgeld een herberekening plaats. Nadat de laatste incassering succesvol is afgerond, wordt de overeenkomst ontbonden.
 
Onze gegevens:
MuziekKasteel
NL91INGB 0002105513
 
Lesgelden/lessen zijn niet overdraagbaar. U ontvangt geen factuur. Per aanvang van een nieuw schooljaar kunnen er aanpassingen van de lesgelden plaatsvinden.
 
NIET INBARE LESGELDEN
 
Bij achterstand van betaling van lesgelden als gevolg van storneren of op andere wijze niet inbaar zijn van het lesgeld sturen wij U een betalingsherinnering. Wanneer binnen 14 dagen na deze herinnering niet wordt gereageerd volgt onmiddellijke uitschrijving bij het MuziekKasteel. Het openstaande bedrag blijft dan verschuldigd.
 
ABSENTIE LEERLING
 
Bent U verhinderd om een les te volgen dan verzoeken wij U dit tijdig per e-mail of telefonisch aan de desbetreffende docent te melden. Wij wijzen U erop dat U de les in dit geval gewoon door moet betalen. Inhaallessen zijn in dit geval niet mogelijk. Bij langdurige verhindering wordt U verzocht contact met ons hierover op te nemen.
 
ABSENTIE DOCENT
 
Als een leerling door afwezigheid van een docent (niet veroorzaakt door invloeden van buitenaf) minder dan 35 instrumentale/vocale/dans lessen per cursusjaar heeft gekregen, vindt na afloop van het cursusjaar teruggave plaats over het gemiste aantal lessen.
AANSPRAKELIJKHEID
 
Het MuziekKasteel is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van bij het MuziekKasteel gevolgde lessen. het MuziekKasteel is verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in dit geval door de verzekering van het MuziekKasteel wordt uitgekeerd.
 
ALGEMEEN
 
Het MuziekKasteel behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar voorwaarden aan te passen. Bij wijziging van de voorwaarden zal dit kenbaar worden gemaakt en indien u hiermee niet akkoord gaat heeft u het recht de overeenkomst met  het MuziekKasteel op te zeggen volgens de op dat moment geldende algemene voorwaarden opgenomen opzegtermijnen. Met deze voorwaarden komen alle eerder gestelde voorwaarden te vervallen.